Taylor Swift

Taylor Swift
01
Snow On The Beach
Taylor Swift
02
Dear Reader
Taylor Swift
03
High Infidelity
Taylor Swift
04
Karma
Taylor Swift
05
Midnight Rain
Taylor Swift
07
Sweet Nothing
Taylor Swift
08
Maroon
Taylor Swift
09
Hits Different
Taylor Swift
10
Bejeweled
Taylor Swift
Người khác đang nghe